شب شعر فراق یار ویژه رحلت امام خمینی (ره)

شب شعر فراق یار ویژه رحلت امام خمینی (ره) با آثار ارزشمند هنرمندان بسیجی استان هرمزگان.

شب شعر فراق یار ویژه رحلت امام خمینی (ره) با آثار ارزشمند هنرمندان بسیجی استان هرمزگان.