سرود صبح غدیر اجرا شده توسط کانون سبطین قشم

سرود صبح غدیر کاری از گروه سرود جنت البقیع کانون فرهنگی هنری سبطین قشم

سرود صبح غدیر کاری از گروه سرود جنت البقیع کانون فرهنگی هنری سبطین قشم