سخنان شیخ عبدالرحیم خطیبی در باره وضعیت کرونایی کشور

سخنان شیخ عبدالرحیم خطیبی درباره ی شرایط کنونی جزیره و کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا. دانلود 

سخنان شیخ عبدالرحیم خطیبی درباره ی شرایط کنونی جزیره و کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا.

دانلود