روز قدس آخرین روز کاری احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور

روز قدس امسال آخرین روز کاری محمود احمدی نژاد در قامت رئیس جمهوری اسلامی ایران و سخنرانی وی در این روز، احتمالا آخرین سخنرانی او به عنوان رئیس دولت دهم، پیش از مراسم تنفیذ و تحلیف است. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان امسال مصادف با ۱۱ مرداد است و طبق روال ساعت ۹ صبح فردایاین […]

روز قدس امسال آخرین روز کاری محمود احمدی نژاد در قامت رئیس جمهوری اسلامی ایران و سخنرانی وی در این روز، احتمالا آخرین سخنرانی او به عنوان رئیس دولت دهم، پیش از مراسم تنفیذ و تحلیف است.

آخرین جمعه ماه مبارک رمضان امسال مصادف با ۱۱ مرداد است و طبق روال ساعت ۹ صبح فردایاین روز مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری برگزار می شود که بعید به نظر می رسد برنامهدیگری در این روز برای رئیس جمهور پیش بینی شده باشد.

به گزارش هرمز ،در تمام هشت سال ریاست جمهوری، مواضع احمدی نژاد درباره مباحث و مسائل مرتبط باموضوع فلسطین، یکی از پرحاشیه ترین محورهای سیاست ها و مواضع او بوده و جالب استکه آخرین روز کاری وی نیز با روز قدس مصادف گشته است.
طرح سوال و دعوت به انجام یک تحقیق مستقل درباره چیستی ومیزان درستی واقعه ادعایی هلوکاست و تاکید و تکرار موضع بنیانگذار کبیر انقلاباسلامی مبنی بر محو غده سرطانی اسرائیل از روی زمین باعث شد تا سردمداران نظاماستکبار و سلطه و رسانه های جریان غالب در عرصه سیاسی دنیا همواره از موضعیخصمانه، مواضع و سخنرانی های وی را با دقت و وسواس بسیار رصد کنند.
اگر چه اتخاذ این مواضع باعث شد حتی بسیاری در داخل نسبتبه مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره فلسطین اما و اگرهایی وارد کنند، ولیچنانکه خود احمدی نژاد چندی قبل در مراسم تجلیل سازمان صدا و سیما از وی گفت، طرح اینمواضع بعد از سال ها نظام سلطه و هژمونی صهیونیستی حاکم بر قدرت های سیاسی –اقتصادی و رسانه های آنان را به یک چالش اساسی کشاند و به تعبیری ستون فقرات آنانرا خرد کرد.