رها شدن ساخت و ساز تنها دبیرستان شبانه روزی قشم

ساختمان نیمه کاره دبیرستان شبانه روزی قشم واقع در شهرک سیستان قریب به شش سال است که بصورت نیمه تمام رها شده است.

ساختمان نیمه کاره دبیرستان شبانه روزی قشم واقع در شهرک سیستان قریب به شش سال است که بصورت نیمه تمام رها شده است.