رای کمیته انضباطی هیئت فوتبال قشم برای تیم های پاس و مهر

در جریان بازی های شاهین – پاس و مهر- وحدت  کمیته انضباطی هیئت فوتبال قشم رای خود را برای تیمهای خاطی بازی های صادر کرد . بر اساس این رای تیم پاس بعلت شعارهای غیراخلاقی وخلاف  شان توسط تماشاگران باشگاه مبلغ دومیلیون ریال جریمه ودرصورت تکرار کسرامتیازوتشدید اقدامات انضباطی ، پزشکیارتیم پاس اقای محمدرفیع رحیمی بعلت […]

در جریان بازی های شاهین – پاس و مهر- وحدت  کمیته انضباطی هیئت فوتبال قشم رای خود را برای تیمهای خاطی بازی های صادر کرد .

بر اساس این رای تیم پاس بعلت شعارهای غیراخلاقی وخلاف  شان توسط تماشاگران باشگاه مبلغ دومیلیون ریال جریمه ودرصورت تکرار کسرامتیازوتشدید اقدامات انضباطی ، پزشکیارتیم پاس اقای محمدرفیع رحیمی بعلت زدن مشت که منجربه خونریزی بازیکن حریف پس از پایان بازی شده مبلغ بیست میلیون ریال جریمه ومدت شش ماه محرومیت از شرکت در بازیها.

در تیم مهر  هم اقای محمدجواد رحیمی یک جلسه محرومیت و یک میلیون ریال جریمه ، کمک مربی اقای محمدنورایی یک جلسه محروم ویک میلیون ریال جریمهو آقای عادل یوازی یک جلسه محروم و دو میلیون ریال جریمه شدند.