رای کمیته انضباطی بازی استقلال رمچاه و قایق سازی

در پی درگیری بوجود آمده در مسابقه فوتبال استقلال رمچاه و قایق سازی کمیته انضباطی هیئت فوتبال قشم نظر خود را به شرح ذیل اعلام نمود کمیته انضباطی مسبب اصلی شروع درگیری را بازیکن شماره ۱۴ استقلال آقای فرشاد اسلامی وورود به زمین همراه بافحاشی و توهین یکی از مسولان تیم استقلال آقای محمد شریف […]

در پی درگیری بوجود آمده در مسابقه فوتبال استقلال رمچاه و قایق سازی کمیته انضباطی هیئت فوتبال قشم نظر خود را به شرح ذیل اعلام نمود

کمیته انضباطی مسبب اصلی شروع درگیری را بازیکن شماره ۱۴ استقلال آقای فرشاد اسلامی وورود به زمین همراه بافحاشی و توهین یکی از مسولان تیم استقلال آقای محمد شریف اسلامی میداند لذا با استناد بند (ج) ، (د)  و (ه)ماده ۲۲

آقای فرشاد اسلامی از همراهی تیم به مدت ۵ جلسه محروم وبه پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون ریال و نیز آقای محمد شریف اسلامی از همراهی تیم به مدت ۸ جلسه محرم و به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال تنبیه میگردد این حکم قطعی ولازم الاتباع است.

۲- به استناد بند ۹ ماده ۲ ایین نامه انضباطی به علت حمله ور شدن به مقامات رسمی وایرادصدمه به آنان که منجر جرح اعضای بدن ،شکستکی استخوان بینی آنان برابر گواهی پزشکی قانونی گردیده

الف: آقای داوود اسلامی به مدت ۸ جلسه از همراهی تیم و پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جریمه نقدی تنبیه میگردد.

ب: آقای عیسی مظفری به مدت ۳ جلسه ازهمراهی تیم محروم وبه برداخت مبلغ ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی تنبیه میگردد.

ج: آقای مازیار اسلامی به مدت ۶ جلسه ازهمراهی تیم محروم وبه پرداخت بیست میلیون ریال جریمه نقدی تنبیه میگردد.

د: اقای حمید اسلامی به مدت ٣ جلسه ازهمراهی تیم محروم وبه پرداخت پنج میلیون ریال جریمه نقدی تنبیه میگردد

 

احکام بند۲ قطعی ولازم الاتباع است

۳-برابر بند ۷ وتبصره۲ بند ۱۰ ماده ۲۲ ایین انضباطی هجوم چند باره هواداران وبازیکنان اصلی و ذخیره تیم استقلال به زمین مسابق وضرب ،جرح ،شتم مقامات رسمی توسط انان موجب قطع و تعطیلی مسابقه گردیده لذا به جهت فقدان امنیت برای برگزاری مسابقه و اینکه برای سومین بار است این مورد توسط باشکاه استقلال رمچاه تکرار شده است لذا وفق بند های ۳ ، ۷ و۹ ماده ۲۱ نتیجه مسابقه نیمه تمام ۳ – ۰ به نفع قایق سازی اعلام ، همچنین باشگاه استقلال  ازانجام تعداد ۵  بازی خانگی محروم وبه پرداخت مبلغ سی میلیون جریمه نقدی تنبیه میگردد لازم بذکر است نتیجه مسابقه ومحرومیت ازمسابقه خانگی به مدت یک هفته در کمیته انضباطی هییت فوتبال هرمزگان قابل تجدید نظر بوده وپرداخت جریمه  نقدی قطعی  لازم الاتباع است.

۴-با ستناد(۱-۱)و( ۱- ۳) ماده ۳۷ به جهت جلو گیری از تشدید حادثه  و کمک موثر به بر قراری مجدد امنیت جانی و روانی داوران و مقامات رسمی:

الف – آقای حامداسلامی مدیر باشگاه قایقسازی و آقای طه تارتار مشاور این باشگاه به دریافت تقدیر نامه کتبی بادرج در پرونده و به ترتیب به دریافت ۴ و ۵ میلیون ریال پاداش نقدی تشویق میگردد.

ب – آقایان محمد رشاد رضوانی ، مهدی اسلامی ،سیف الله اسلامی بازیکن تیم استقلال به دریافت تقدیر نامه کتبی با درج  در پرونده و هر یک به دریافت مبلغ ۲ میلیون ریال پاداش نقدی تشویق میگردد.