درخواست اهالی جزیره لارک برای بهبود وضعیت آموزشی جزیره

درخواست اهالی جزیره لارک برای اختصاص آموزگاران با تجربه برای تنها مدرسه ابتدایی جزیره

درخواست اهالی جزیره لارک برای اختصاص آموزگاران با تجربه برای تنها مدرسه ابتدایی جزیره