خطر حذف اینتر از رقابت های اروپایی

به گزارش tuttoSport به گزارش توتو اسپورت احتمال این وجود دارد که اینتر در صورت راه یافتن به رقابت های اروپایی به دلیل قوانین فیرپلی مالی یوفا از این رقابتها کنار گذاشته شود. در طول فصل ۲۰۱۲/۲۰۱۳ اینتر بدهی های خود را به ۸۱ میلیون یورو کاهش داد ولی همچنان با ۴۵ میلیون یوروی تصویب […]

به گزارش tuttoSport

به گزارش توتو اسپورت احتمال این وجود دارد که اینتر در صورت راه یافتن به رقابت های اروپایی به دلیل قوانین فیرپلی مالی یوفا از این رقابتها کنار گذاشته شود.

در طول فصل ۲۰۱۲/۲۰۱۳ اینتر بدهی های خود را به ۸۱ میلیون یورو کاهش داد ولی همچنان با ۴۵ میلیون یوروی تصویب شده توسط یوفا فاصله دارد .طی این قانون تا پایان سال ۲۰۱۴ تمام تیمها باید حداکثر ۴۵میلیون یورو بدهی داشته باشند در غیر این صورت از ورود آنها به رقابتهای اروپایی جلوگیری میشود . موراتی توانست با کم کردن و صرفه جویی در دستمزد بازیکنان بدهی ۱۶۰میلیون یورویی اینتر را طی ۳ سال به نصف کاهش دهد ولی همچنان ۳۶میلیون یورو با حدنصاب یوفا فاصله دارد و کارشناسان یکی از دلایل فروش درصد زیادی از باشگاه به توهیر را همین موضوع میدانند که توهیر به عنوان سهامدار بتواند مبلغی به باشگاه تزریق نماید که اینتر بتواند به صورت قانونی از این مشکل رهایی یابد.