حماسه حضور /گزارش تصویری انتخابات شهرستان قشم

گزارش تصویری  از حضور مردم جزیره قشم در انتخابات.

گزارش تصویری  از حضور مردم جزیره قشم در انتخابات.