حاج قاسم اذانی به افق افول آمریکا گفت

حاج حسین یکتا:حاج قاسم اذانی به افق افول آمریکا گفت -مراسم اربعین شهادت حاج قاسم سلیمانی جزیره قشم

حاج حسین یکتا:حاج قاسم اذانی به افق افول آمریکا گفت -مراسم اربعین شهادت حاج قاسم سلیمانی جزیره قشم