جارو کردن کف خلیج فارس توسط کشتی های چینی

رویارویی با کشتی صیادی و کارگران چینی خشم صیادان را در پی داشت و در سال گذشته موجب شد تا خون گرم ساحل نشینان مکران به جوش آید و با حمله به کشتی صیادی این شناور را از آب های مکران فراری دهند. صید نابودگر ترال با استفاده از تورهای غیر مجاز اسرائیلی از بین […]

رویارویی با کشتی صیادی و کارگران چینی خشم صیادان را در پی داشت و در سال گذشته موجب شد تا خون گرم ساحل نشینان مکران به جوش آید و با حمله به کشتی صیادی این شناور را از آب های مکران فراری دهند. صید نابودگر ترال با استفاده از تورهای غیر مجاز اسرائیلی از بین رفتن ذخایر آبزیان سواحل مکران را به همراه داشت تا جایی که به قول صیادان نسل ماهی و طعمه صید در دریا نابود شد.