تورگان قشم از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷

تغییرات منطقه تورگان قشم واقع در ساحل جنوبی جزیره قشم از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۷ بر اساس تصاویر گوگل ارث

تغییرات منطقه تورگان قشم واقع در ساحل جنوبی جزیره قشم از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۷ بر اساس تصاویر گوگل ارث