تعطیلی مجتمع های تجاری قشم برای جلوگیری از بیماری کرونا

مجتمع های تجاری قشم برای انجام ضد عفونی و جلوگیری از انتشار بیماری کرونا تعطیل شدند.

مجتمع های تجاری قشم برای انجام ضد عفونی و جلوگیری از انتشار بیماری کرونا تعطیل شدند.