تردد تریلی ها در بلوار ولی عصر قشم در هنگام تعطیلی مدارس

  تردد تریلی در بلوار ولی عصر و در اوج زمان ترافیک قشم و خروج دانش آموزان از مدرسه/ #قشم پایلوت شهر ترافیک ایمن   تردد تریلی ها در بلوار ولی عصر قشم در هنگام تعطیلی مدارس

 

تردد تریلی در بلوار ولی عصر و در اوج زمان ترافیک قشم و خروج دانش آموزان از مدرسه/ #قشم پایلوت شهر ترافیک ایمن

 

تردد تریلی ها در بلوار ولی عصر قشم در هنگام تعطیلی مدارس