تخریب مستحدثات غیر قانونی در ساحل تاریخی خربس

صبح امروز مستحدثات غیر قانونی محدوده ساحل تاریخی خربس قشم با حضور نماینده دادستان و نیروی انتظامی تخریب شد . اما پاسخ این سئوال باقی می ماند که چگونه افرادی در روز روشن اقدام به قانون شکنی و حتی تخریب سنگر های نظامی ساحلی کرده اند و آیا این اقدام با مجوز ارگانهای دولتی در […]

صبح امروز مستحدثات غیر قانونی محدوده ساحل تاریخی خربس قشم با حضور نماینده دادستان و نیروی انتظامی تخریب شد . اما پاسخ این سئوال باقی می ماند که چگونه افرادی در روز روشن اقدام به قانون شکنی و حتی تخریب سنگر های نظامی ساحلی کرده اند و آیا این اقدام با مجوز ارگانهای دولتی در قشم صورت‌گرفته است ؟ چه برخوردی با متخلفان خواهد شد؟