تحویل سال ۹۶ در قشم با طعم رقص و آواز+فیلم

برنامه تحویل سال ۱۳۹۶ در جزیره قشم با ترانه خوانی و رقص و پایکوبی  

برنامه تحویل سال ۱۳۹۶ در جزیره قشم با ترانه خوانی و رقص و پایکوبی