امروز

سه شنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۰

  ساعت

۱۹:۳۵ بعد از ظهر

هرآنچه هنرمطبوعات ورسانه ترازانقلاب اسلامی است باید به بزرگ نمودن بی اعتمادی به شیطان بزرگ آمریکا و برجسته نمودن احتمالات عدم عملی نمودن قول ووعیدها برای برداشتن همه تحریم ها بسیج شوند

تحولات جنگ قدرت درآمریکا بعد ازبیانیه مطبوعاتی لوزان حول چه محوری است؟

چه وضعیتی را پذیرفتیم که اگربرگردد بیشتربه ضرر آمریکاست؟

انتظارازدعوت کنندگان به جشن پیروزی برای یک بیانیه مطبوعاتی چیست؟

نقطه قوت وشناخت تیم هسته ای ازعدم مداخله در نزاع های سیاسی جنگ قدرت بین کنگره ودولت آمریکا درچیست؟

خطرات وتهدیدات متصور تقابل درونی کشور نسبت به بیانیه مطبوعاتی چیست؟

وظیفه آحاد جامعه ،دولت مردان وتیم هسته ای خصوصا نخبگان وخبرگان فعال بصیر رسانه کشور وبسیج رسانه هرمزگان چیست؟

وضعیت خاتمه تحریم ویا تعلیق دربیانیه مطبوعاتی لوزان آمریکا ئیها واروپائیها چگونه است؟

وظیفه ما چیست؟

نگاه این تحلیل این است که ازجریاناتی که بوجود آمده باید درس عبرت گرفت واطمینان داشته باشیم بی جهت رهبرمعظم انقلاب وامام خامنه ای  عنوان شعار سال را دولت ،ملت همدلی وهم زبانی اعلام نفرمودند ، اگرباهم یک دل ویک زبان باشیم مطمنا می توانیم به تمام خواسته های مان دست پیدا کنیم ودرسایه صبر واستقامت واقتداری که درحال حاضردرزمینه های مختلف داریم می توانیم حرف خود را درمقابل همه ابرقدرت های جهانی به کرسی بنشانیم.

تحولات جنگ قدرت درآمریکا بعد ازبیانیه مطبوعاتی لوزان حول چه محوری است؟

درآمریکا الان جنگ قدرت بین جمهوری خواهان ودمکرات ها دارد شکل می گیردبرسر مسائل هسته ای ایران هرکدام می خواهنداین امتیاز به نام خود ثبت نمایند.

کنگره هم دارای قدرت است چون جداگانه مارا تحریم کرده است می خواهند اوباما را سرخط خود بیاورد وفشاربیشتر برای گرفتن امتیاز بیشتر ازایران آورده شود .

درجواب این تفکراوباما اعلام کرده است ما برای تامین امنیت آمریکا به این مذاکرات نیازداریم اوباما گفته است ما نتوانستیم ملت ایران را تسلیم خودکنیم چون می داند که بیشترازاین نمی توانند به ما فشاروارد کنند وبیان داشته درصورت فشار بیشتر احتمال اینکه ایران برنامه هسته ای خود را مجددا آغاز کند بالا ست.

چه وضعیتی را پذیرفتیم که اگربرگردد بیشتربه ضرر آمریکاست؟

درحال حاضر غنی سازی ۳.۶۷ % را تا ۱۵ سال را پذیرفتیم اما مجلس گفته است اگر آمریکائیها بخواهند زیر تعهدات خودبزنند ما دولت را موظف می کنیم غنی سازی ۶۰%  را انجام دهد واین مسئله یعنی ضرر بیشتر

خوشبختانه مجلس حمایت تلویحی خود را ازتیم هسته ای انجام داد ودرکمیسیون امنیت ملی وشورای سیاست خارجی ضمن دعوت ازآقای ظریف ایرادات بیانیه وتذکرات جدی خود را به ایشان اعلام نمودند وقراراست آقای ظریف یک باردیگرجهت توضیحات مورد نیازبه مجلس برود.

دقیقا مجلس می تواند بازویی باشد مشورتی برای دولت وتیم هسته ای واهرم فشاری باشد درموقع نیاز برای خدعه ونیرنگی که ممکن است آمریکائیها درتوافق نهایی بخواهند به کارببرند.

انتظارازدعوت کنندگان به جشن پیروزی برای یک بیانیه مطبوعاتی چیست؟

خیلی ازکسانی که احساس می کنند پیروزی بزرگ با یک بیانیه مطبوعاتی بدست آمده وباید درسطح کشورجشن گرفت باید بدانند هنوزهیچ اتفاقی رخ نداده وبی جهت فکروذهن ملت را مشغول نکنند ووعده ووعید ندهند.

طوری وانمود نکنید که همه مشکلات مان با این توافق حل خواهد شد ومشکلات اقتصادی مان را به تحریم های خارجی گره بزنیم ممکن است همه تحریم ها برداشته نشود وبا وعده هایی که دادیم خود را درچشم ملت کوچک کنیم.

نقطه قوت وشناخت تیم هسته ای ازعدم مداخله در نزاع های سیاسی جنگ قدرت بین کنگره ودولت آمریکا درچیست؟

با توجه به این تحولات جنگ قدرت درآمریکا آقای ظریف عنوان کرد خیلی ها دوست داشتند ما خودرا وارد این درگیری های لفظی درونی آمریکا (بین کنگره ودولت آمریکا) نمائیم یعنی اینکه حمایت یا تقابل با یکی از این دوگروه داشته باشیم که مطمنا نتیجه منفی برای ما داشت آمریکائیها دنبال بهانه ای می گردند که بتوانند به ایران فشار بیشتری وارد کنند ونباید این بهانه به دستشان بیفتد.

خطرات وتهدیدات متصور تقابل درونی کشور نسبت به بیانیه مطبوعاتی چیست؟

با توجه به تحولات جنگ قدرت دشمن خطرات وتهدیداتی ازدرون متوجه ما و تیم هسته ای درقبال بیانیه مطبوعاتی منتشر شده که قراراست درتیرماه امسال به توافق نهایی منجرگردد متصوراست.

یکی ازخطا هایی که می شود دراین زمان مرتکب شد این است که بگوئیم همه چیز بر باد رفت وکاملا به تیم هسته ای مان پشت کنیم وهمه نگاه ها را به سمت آمریکا به دوزیم ودرمقابل دولت خود به ایستیم وشروع به انتقاد های مخرب درسطح جامعه وفضای مجازی داشته باشیم این یعنی همان اتفاقی که درحال حاضر درآمریکا درحال انجام است ودولت وکنگره با هم تقابل دارند.

وظیفه آحاد جامعه ،دولت مردان وتیم هسته ای خصوصا نخبگان وخبرگان فعال بصیر رسانه کشور وبسیج رسانه هرمزگان چیست؟

به عنوان یک وظیفه ؛لازم است با دولت وتیم هسته ای ابتداء همراهی داشته وسپس مسائل انتقادی را بصورت جدی ودلسوزانه به دولت مردان خودگوشزد کنیم تا بتوانند درتوافق نهایی متن دقیق ومحکم تری را نگارش وبه امضاء برسانند.

ما در، صدق گفتارمسئولین نظام شکی نداریم ولی به آمریکا وغرب به خاطر حیله گری هایشان بدبین هستیم چون آنها هرلحظه به فکرفرصت برای خنجرزدن ازپشت به ما هستند.

درحال حاظرمذاکرات ایران و۵+۱ درحد صدوربیانیه مطبوعاتی بوده که الزام آورنیست درصورتی که درداخل کشورخیلی ها احساس می کنندهمه چیز ازدست دادیم .

ماچاره ای نداریم جزء اینکه ازتیم هسته ای کشورمان وصدق گفتارآنان حمایت کنیم نه اینکه نگاهمان به متن بیانیه آمریکایی باشد که خودشان ازدرون با هم مشکل دارند.

طبیعی است که تفسیر متن بیانیه برای هرکدام ازکشورها به شکلی باشد که رضایت ملت ومسئولین کشورخودرا به همراه داشته باشند چیزی که مهم است رسانه ها ی کشورو همراه آن فعالان پرتلاش مطبوعات ورسانه هرمزگان نیز باید به آن بپردازند بزرگ نمودن بی اعتمادی به شیطان بزرگ آمریکاست و برجسته نمودن احتمالات عدم عملی نمودن قول ووعیدها برای برداشتن همه تحریم هاست.

وضعیت خاتمه تحریم ویا تعلیق دربیانیه مطبوعاتی لوزان آمریکا ئیها واروپائیها چگونه است؟

شیطان بزرگ( آمریکا) ممکن است برای عملی نشدن برداشتن همه تحریم ها دنباله رو  بهانه هایی  مانند آژانس انرژی اتمی که باید نسبت به تاسیسات هسته ای ایران وعملکردش نظر مثبت بدهد تا ما تحریم ها را خاتمه بدهیم یا تعلیق کنیم ، صدق گفتارندارد

اتحادیه اروپا قراراست تحریم هایش را خاتمه بدهد اما آمریکا گفته ما فقط تعلیق می کنیم ،این یعنی هنوز به صدق گفتار ما اعتمادی ندارند اگردقیقا طبق خواسته آنها عمل کنیم بایستی آنها هم به تحریم ها خاتمه می دادند نه اینکه تعلیق کنند.

انتظاراست تیم مذاکره کننده هسته ای کاری کند که برای نوشتن توافق نهایی درتیرماه همه جوانب بی اعتمادی به آمریکا وغرب قید شود تا نتوانند پس ازتوافق نهایی مارا دوربزنند وتحریم ها را دوباره برگردانند.

تذکربجایی نیزدکترظریف دراین زمینه دارند که گفته؛درصورتی که آنها بخواهند تحریم ها را برگردانند ما هم برنامه های هسته ای خود را مجددا آعازخواهیم کرد واین برگشت پذیری دو طرفه است.

وظیفه ما چیست؟

با توجه به شعارسال دولت وملت ،همدلی وهم زبانی واشاراتی که رهبرمعظم انقلاب درزمینه امربه معروف ونهی ازمنکر درصحبتهای ابتداء سال درحرم رضوی داشته اند ،لازم است با دولت وتیم هسته ای ابتداء همراهی وسپس مسائل انتقادی را بصورت جدی ودلسوزانه به دولت مردان خودگوشزد کنیم تا بتوانند درتوافق نهایی متن دقیق ومحکم تری را نگارش وبه امضاء برسانند.

 تحلیل کوتاه ازفعال رسانه هرمزگان مرتضی پیروی منش

 

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی