بنای تاریخی جزیره هنگام در حال نابودی

این تصویر بقایای ساختمان قدیمی است که طبق گفته بعضی از اهالی بومی جزیره هنگام در قدیم  انبار زغال سنگ بوده است ؛ همچنین در  اوقاتی که دریا  طوفانی بوده مسافران در این مکان سکنی می گرفتند . این مکان در  ورودی جزیره قرار دارد و  بیانگر هویت تاریخی و فرهنگی مردم جزیره هنگام است  […]

این تصویر بقایای ساختمان قدیمی است که طبق گفته بعضی از اهالی بومی جزیره هنگام در قدیم  انبار زغال سنگ بوده است ؛ همچنین در  اوقاتی که دریا  طوفانی بوده مسافران در این مکان سکنی می گرفتند . این مکان در  ورودی جزیره قرار دارد و  بیانگر هویت تاریخی و فرهنگی مردم جزیره هنگام است  که با بی توجهی مسئولین قدیم و جدید به این حال و روز بحرانی در آمده و بعضی از ستونهای آن  تخریب شده است . انتظار مردم هنگام برای حفظ این اثر تاریخی رسیدگی  مسئولین میراث فرهنگی استان است که امیدواریم قبل از تخریب کامل این اثر اقدام موثری از سوی مسئولین انجام گیرد.