بسیج محور اتحاد و همدلی محله

فرمانده پایگاه برتر بسیج استان هرمزگان اتحاد نهادهای فرهنگی محله با محوریت پایگاه بسیج را رمز موفیقت پایگاه کوثر اسلام آباد بندرعباس عنوان کرد.