بسیج محور اتحاد و همدلی محله

فرمانده پایگاه برتر بسیج استان هرمزگان اتحاد نهادهای فرهنگی محله با محوریت پایگاه بسیج را رمز موفیقت پایگاه کوثر اسلام آباد بندرعباس عنوان کرد.

فرمانده پایگاه برتر بسیج استان هرمزگان اتحاد نهادهای فرهنگی محله با محوریت پایگاه بسیج را رمز موفیقت پایگاه کوثر اسلام آباد بندرعباس عنوان کرد.