بازی کلمچا

بازیهاوسرگرمی های قدیمی کلا فعالیت بدنی بودکه ازمهمترین بازیهای قدیمی بچه ها وجالب است بدانید در گذشته بزرگتران هم تاسن ۴۰ سالگی  بازی می کردند. کلمچا : که به دوروش بازی صورت می گرفته است یکی از آن حالت تیمی زیر وتیم دیگر در بالاست و کلمچ که چوبی نیم وجبی نوک تیز است با […]

بازیهاوسرگرمی های قدیمی کلا فعالیت بدنی بودکه ازمهمترین بازیهای قدیمی بچه ها وجالب است بدانید در گذشته بزرگتران هم تاسن ۴۰ سالگی  بازی می کردند.

کلمچا :

که به دوروش بازی صورت می گرفته است یکی از آن حالت تیمی زیر وتیم دیگر در بالاست و کلمچ که چوبی نیم وجبی نوک تیز است با چوبی۵۰ سانتی بنام گبه به طرف تیم زیرازوسط کلمچ روی زمین خوابید دروسط چاله ۵سانتی متری پرتاپ می شده اگر ازهوا کلمچ را می گرفتند تیم زیر بالا می آمد درغیراینصورت در نقطه توقف کلمچ  بازیکنان تیم زیر به طرف گبه ،کلمچ پرت می کردند اگر به گبه می خورد آن نفر بالایی می سوخت وهمین طور تا نفر آخری درغیر این صورت هرجایی که کلمچ می افتادبازدنگبه به نوک آن جهش به طرف عمود می گرفت وبه طرف افقی ضربه ای دیگرمی زدند که این کار سه بار تکرار می شد واگر اشتباه می کرد امتیازاتی به تیم زیر داشت مثلا خوردن گبه به زمین کت می شد یعنی تیم زیر بعدامی توانستند با پرتاب روی پا کلمچ رابه زچاله نزدیک کنند اگربا چرخش عمودی روی خاک می رفت تیم زیر روی یکپا کلمچ رادرگوش می گرفت وبه گبه نزدیک می کرداگر باچرخش افقی روی خاک می رفت تیم زیر روی یکپا کلمچ رادرروی سر می گرفت وبه گبه نزدیک می کردودر صورت  حداقل یکبار صحیح زدن  از کلمچ تا چاله قدم می زدند اگر مثلا مجموع قدم ها تاعدد صد می رسیدتیم بالایی برنده می شد وتیم بازنده تنبیه می شدوتنبیه این بود که با گبه مثل سرپایی با توپ افرادتیم برنده کلمچ می شمردند وبه همان اندازه کلمچ را باگبه میزدند وافراد بازنده از آخرین نقطه بدون تنفس گتلی گتل یک من جووووووووو…. میگفتند باقطع نفس نفر بعد ازهمان نقطه اگر به چاله می رسیدنداین دفعه تیم زیربالا می رفتند والا تیم بالایی، بالا بود.

دومین روش بازی کلمچا  به جای چاله خطی دایره ای می کشیدند وآن به اصطلاح مالک بود وبادست کلمچ گرفته با گبه به طرف تیم زیر می زدند وتیم زیر کلمچ را باید درون خط می زد وتیم بالا به نحوی نمی گذاشت درموقع حرکت کلمچ وارد خط بشود اگر بی حرکت در خط جا می گرفت آن شخص سوخته می شد وبقیه قوانین تقریبا شبیه کلمچ به صورت چاله ای بود.