اوج فقر و بی خانمانی در قلب منطقه آزاد قشم+فیلم

اینجا شهر قشم قلب منطقه آزاد قشم  است ، جایی که برای عده ای ثروت های باد آورده به همراه داشته و عده ای هنوز به دلیل گران بودن زمین و مسکن ناچارند تا در خانه های قدیمی گلی زندگی کنند.

اینجا شهر قشم قلب منطقه آزاد قشم  است ، جایی که برای عده ای ثروت های باد آورده به همراه داشته و عده ای هنوز به دلیل گران بودن زمین و مسکن ناچارند تا در خانه های قدیمی گلی زندگی کنند.