انتقاد شدید لحن احمد مرادی از وضعیت منطقه آزاد قشم

انتقاد احمد مرادی از وضعیت منطقه آزاد قشم و آمارهای غیر واقعی.

انتقاد احمد مرادی از وضعیت منطقه آزاد قشم و آمارهای غیر واقعی.