انتظارات قشمی ها از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم

اهالی جزیره قشم انتظارات خود را از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم بیان می کنند.