المانهای شهری قشم و میناب/عکس

    سمت راست یک المان شهری از قشم و سمت چپ یک المان شهری از میناب . به نظر شما کدامیک فرهنگ و سنتهای محلی را نمایش می دهد؟  

 

 

سمت راست یک المان شهری از قشم و سمت چپ یک المان شهری از میناب . به نظر شما کدامیک فرهنگ و سنتهای محلی را نمایش می دهد؟