اسامی نامزدهای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر قشم

ستاد انتخابات شهرستان قشم اسامی نامزدهای انتخابات ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قشم را اعلام کرد. در این آگهی آمده است : در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر قشم میرساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز […]

ستاد انتخابات شهرستان قشم اسامی نامزدهای انتخابات ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قشم را اعلام کرد.

در این آگهی آمده است : در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر قشم میرساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ برگزار میشود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر قشم به شرح زیر می باشد:

۱ – آقای عبدالله اسعدی قشمی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۴

۲ – آقای محمود اسعدی قشمی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۵

۳ – آقای محمدرضا اسلامی مشهور به دکتر اسلامى فرزند محمدهادی کد نامزد ۱۲۶

۴ – خانم لمیاء اسنوی قشمی فرزند محمدصدیق کد نامزد ۱۲۷

۵ – آقای سیدمحمد انصاری فرزند سیدبهزاد کد نامزد ۱۲۸

۶ – آقای حبیب بازماندگان قشمی مشهور به حبیب فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۲۹

۷ – آقای علی بازماندگان قشمی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۱

۸ – آقای عبدالعلیم باندریزی قشمی فرزند سعید کد نامزد ۱۴۲

۹ – آقای امیررضا بهزادی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۵

۱۰ – آقای فرزین پرکر مشهور به فرزین پرگرد فرزند طیب کد نامزد ۱۴۷

۱۱ – آقای فرخ پروین فرزند درویش کد نامزد ۱۴۸

۱۲ – خانم بی بی مریم پیرزنده فرزند سیداحمد کد نامزد ۱۴

۱۳ – خانم مهتاب تورنگ فرزند مسعود کد نامزد ۱۵۲
۱۴ – آقای جعفر جاشومحمدی فرزند درویش کد نامزد ۱۵۴
۱۵ – آقای حسن حسن زاده نجارقشمی فرزند احمد کد نامزد ۱۵۶
۱۶ – خانم مریم خادمی فرزند غلام کد نامزد ۱۵۷
۱۷ – آقای حسن خجند فرزند حسین کد نامزد ۱۵۸
۱۸ – آقای امین درا فرزند علی کد نامزد ۱۵۹
۱۹ – آقای محمود درویشی نخل ابراهیمی فرزند علی کد نامزد ۱۶۱
۲۰ – آقای عبدالله رحیمی قشمی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۲
۲۱ – آقای عبدالرحمن رستمی فر فرزند احمد کد نامزد ۱۶۵
۲۲ – آقای علی رستمی فر فرزند احمد کد نامزد ۱۶۷
۲۳ – خانم نسیمه زلفی زاده قشمی مشهور به نوال فرزند غلام کد نامزد ۱۶۸
۲۴ – آقای محمد سرودی گلستانی فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۱۶۹
۲۵ – آقای پوریا سیلاخوری فرزند مهرنوش کد نامزد ۱۷۱
۲۶ – آقای احمد شب تاریانی مشهور به شب تاری فرزند محمد کد نامزد ۱۷۲
۲۷ – آقای شاپور شیرمردی فرزند احمد کد نامزد ۱۷۴
۲۸ – خانم مریم صابری تنبانی فرزند احمد کد نامزد ۱۷۵
۲۹ – آقای حسن عبائی هرمزی فرزند علی کد نامزد ۱۷۸
۳۰ – آقای احمد عبدی زاده رمڃاهی مشهور به احمد رمڃاهى فرزند علی کد نامزد ۱۷۹
۳۱ – آقای محمد فیضی فیض آباد فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۸۲
۳۲ – آقای اسماعیل قنبری فرزند علی کد نامزد ۱۸۴
۳۳ – آقای ابراهیم متولی حبیبی فرزند جواد کد نامزد ۱۸۵
۳۴ – آقای فرزاد میراب زاده اردکانی مشهور به فرزاد فرزند محمود کد نامزد ۱۸۶
۳۵ – آقای حسن ناصری مشهور به حسن فرزند محمد کد نامزد ۱۸۷
۳۶ – خانم الهام همتی گل سفیدی فرزند تیمور کد نامزد ۱۸۹
۳۷ – آقای محمد یابنده نیا فرزند صالح کد نامزد ۱۹

۱-نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت ، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی
تعداد حداکثر ۵ نفـر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
۲ -هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری قشم در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از
تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
۳ -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان
شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد