اسامی ناخداهای ۱۰۰ سال پیش شهرقشم تابه امروز

به گزارش  خبرنگارهرمز انلاین:اسامی ناخدا های ۱۰۰ سال پیش شهر قشم تا به امروز(لنج های بادبانی وموتورلنج های باری وشناورهای مسافری)  ۱- حاجی حسن حوت (معلم دریانوردی)بغله محمدی ۲- احمد صغیر (معلم) ۳- محمد علی تقی (معلم) ۴- احمد عسکر (ناخدا) ۵- یونس رئیس (معلم) ۶- حسن صغیر(معلم) ۷- محمد شریف تیس (ناخدا) ۸- علی […]

به گزارش  خبرنگارهرمز انلاین:اسامی ناخدا های ۱۰۰ سال پیش شهر قشم تا به امروز(لنج های بادبانی وموتورلنج های باری وشناورهای مسافری) 

۱- حاجی حسن حوت (معلم دریانوردی)بغله محمدی
۲- احمد صغیر (معلم)
۳- محمد علی تقی (معلم)
۴- احمد عسکر (ناخدا)
۵- یونس رئیس (معلم)
۶- حسن صغیر(معلم)
۷- محمد شریف تیس (ناخدا)
۸- علی محمد شریف تیس (ناخدا)
۹- محمد اسماعیل گوزم (ناخدا)
۱۰- ناخدا عباس قاسمی قشمی زاده (ناخدا ، معلم)
۱۱- صالح شمسی پور(ناخدا)
۱۲- ناخداابراهیم ناظری (ناخدا، معلم)
۱۳- ناخداابراهیمک کور(ناخدا)
۱۴- ناخداعلیو (ناخدا، معلم)
۱۵- سراج علی پتو(ناخدا)
۱۶-حسن جمال الدین(ناخدا)
۱۷-عبدالله محمد سمال (ناخدا)
۱۸- محمد غمبیل (ناخدا)
۱۹- ابراهیم توتو (ناخدا)
۲۰- ابراهیم زبیر(ناخدا)
۲۱- حاجی حسین کمات(ناخدا)
۲۲- حاجی محمد ادهم (معلم)
۲۳- بوشوارب منصوری (ناخدا)
۲۴- سماعیل مشموم (معلم)
۲۵-حاجی اسحاق حاتمی فر(ناخدا)
۲۶-عبدالصمدتمیم(ناخدا)
۲۷- حاجی عباس خصبی (ناخدا)
۲۸- حاجی محمد ذکریا(ناخدا)
۲۹- سعیداحمد باندریزی(ناخدا)
۳۰- علی ملا(ناخدا)
۳۱- محمد قنبرمشایخی (ناخدا)
۳۲- عبدالله سماعیل(ناخدا)
۳۳- عبدل صالح محمود(ناخدا)
۳۴- صالح صفان (معلم)
۳۵- مال الله (معلم)
۳۶- عبدالله ادهم (ناخدا)
۳۷- حیدرملاحی (ناخدا)
۳۸- عبدالرحمن شیخو(ناخدا)
۳۹- محمد محمودپرویزی(ناخدا)
۴۰- حاجی عیسی باقر(ناخدا)
۴۱- غلام بنوراشدی (ناخدا)
۴۲- محمد ککی (ناخدا)
۴۳- احمد حسن موسی(ناخدا)
۴۴- حبیب گری (ناخدا)
۴۵- غلام محمد عبید(ناخدا)
۴۶- فرهادبازماندگان(ناخدا)
۴۷- حاجی حسن دارا(ناخدا)
۴۸- عبدالرحمن خان(ناخدا)
۴۹- عبدل ابوبکر(ناخدا)
۵۰- احمد حسن جمال الدین (ناخدا)
۵۱- عبدل یلاس پیله ور(ناخدا)
۵۲- عیسی محمد حسن سرودی(ناخدا)
۵۳- احمد محمد عیسی پور(ناخدا)
۵۴- عبدالرحمن علوان (ناخدا)
۵۵- احمد سبیل محمدی (ناخدا)
۵۶- عبدالسلام محبی (ناخدا)
۵۷- عبدالله محمدی بی خرما (ناخدا)
۵۸- محمد زعلان(ناخدا)
۵۹- محمد عجم (ناخدا)
۶۰- عبدالحمیدسرودی(ناخدا)
۶۱- احمد محمد شریف سرودی(ناخدا)
۶۲- غلام مرشدی گول یک (ناخدا)
۶۳- محمد مهدی بهزادی(ناخدا)
۶۴- حسن رمچاهی (ناخدا)
۶۵- غلام مدو(ناخدا)
۶۶- حسن کریمی پور(ناخدا)
۶۷- محمد الدین رحمانی (ناخدا)
۶۸- محمد مچی (ناخدا،معلم)
۶۹- احمدسعیدی لارکی (ناخدا،معلم)
۷۰-عبدالله دریانورد علیو(ناخدا،معلم)
۷۱- حاجی علی سیاه (ناخدا)
۷۲- حبیب سرودی (ناخدا)
۷۳- محمد عبدالسلام (ناخدا)
۷۴- حسن بهزادی (ناخدا)
۷۵- عباس قاسمی قشمی زاده (ناخدا)
۷۶- محمد محمدی (ناخدا)
۷۷- فاروق دریانورد(ناخدا)
۷۸- همایون بهزادی(ناخدا)
۷۹- صالح سعیدی(ناخدا)
۸۰- محمد حسن رمچاهی(ناخدا)
۸۱- محمد عبدالکریم محبی(ناخدا)
۸۲- محمد صدیق خنجی(ناخدا)
۸۳- نوح تکی زاده(ناخدا)
۸۴- مسلم بازماندگان(ناخدا)
۸۵- نجیب سعیدی (ناخدا)
۸۶- مشاه بشارتی (ناخدا)
۸۷- حاجی حبیب رضائی(ناخدا)
۸۸- احمد ملائی کولاهی(ناخدا)
۸۹- بلوچی قاسم (ناخدا)
۹۰- حسین محمدی (ناخدا)
۹۱- عبدالرحمن بازماندگان (ناخدا)