ارائه زمین به همسر توسط معاون منطقه آزاد قشم

برنامه این قسمت شهرآورد هرمزگان تی وی با عنوان ارائه زمین به همسر توسط معاون منطقه آزاد قشم است که به صورت مستند به این موضوع پرداخته است. پرونده هایی از این دست لزوم بررسی واگذاریهای  زمین و برخورد قانونی با سواستفاده کنندگان را مضاعف می کند.

برنامه این قسمت شهرآورد هرمزگان تی وی با عنوان ارائه زمین به همسر توسط معاون منطقه آزاد قشم است که به صورت مستند به این موضوع پرداخته است. پرونده هایی از این دست لزوم بررسی واگذاریهای  زمین و برخورد قانونی با سواستفاده کنندگان را مضاعف می کند.