اخذ عوارض بدون تضمین جان مردم!!!

حسین رفیعی مشاور مدیر عامل منطقه آزاد قشم در سخنانی گفت : گرفتن عوارض در لافت و پهل حق قانونی منطقه آزاد قشم است. عدم وجود امکانات ایمنی  در بندر پهل و لافت حادثه آفرین شده است.  

حسین رفیعی مشاور مدیر عامل منطقه آزاد قشم در سخنانی گفت : گرفتن عوارض در لافت و پهل حق قانونی منطقه آزاد قشم است.

عدم وجود امکانات ایمنی  در بندر پهل و لافت حادثه آفرین شده است.