احمد مرادی وزیر اقتصاد را استیضاح خواهیم کرد

سخنرانی احمد مرادی نماینده مجلس هرمزگان در شورای اداری شهرستان قشم دانلود

سخنرانی احمد مرادی نماینده مجلس هرمزگان در شورای اداری شهرستان قشم

دانلود