اثری زیبا از هنرمندان کانون پرورش فکری قشم 

تکنیک  بِرتا  طرح سنتی  کاری هنرمندان کانون پرورش فکری قشم   طرح اولیه   خانم فروغ کارجو و با راهنمایی خانم پایداری.    

تکنیک  بِرتا  طرح سنتی  کاری هنرمندان کانون پرورش فکری قشم   طرح اولیه   خانم فروغ کارجو و با راهنمایی خانم پایداری.