آرش قهرمان تیمهای فوتبال زیر ١١ ساله های قشم شد

  مقام های زیر ۱۱  سال فوتبال قشم توسط هیئت فوتبال جزیره قشم  به شرح ذیل اعلام شد :   آرش قشم : قهرمان    وحدت خلیج فارس: نایب قهرمان    هفده شهریورکووه :  سوم    شاهین قشم : چهارم 

  مقام های زیر ۱۱  سال فوتبال قشم توسط هیئت فوتبال جزیره قشم  به شرح ذیل اعلام شد :

 

آرش قشم : قهرمان

 

 وحدت خلیج فارس: نایب قهرمان 

 

هفده شهریورکووه :  سوم

 

 شاهین قشم : چهارم